22 308 55 88,
PL | EN

Polityka prywatności

W niniejszej skróconej wersji Polityki Prywatności znajdą Państwo zasady na jakich ARPA Pacuski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Kwiatowej 1/3/5, lok. 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000822532, NIP 5213886906, REGON 38528518, przetwarza jako administrator dane osobowe z związku z korzystaniem przez Państwa z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej www.arpa.pl oraz portali społecznościowych.

Dane kontaktowe
Przesyłki i listy prosimy kierować na adres: ARPA Pacuski i Wspólnicy Sp.k., ul. Kwiatowa 1/3/5 lok. 40, 02-579 Warszawa, a za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@arpa.pl.

Podstawa prawna
Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
ARPA Pacuski i Wspólnicy Sp.k. przetwarza dane osób kontaktujących się za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej www.arpa.pl oraz osób, które wykazały swoją aktywność na profilach ARPA Pacuski i Wspólnicy Sp.k. zamieszczonych na portalach społecznościowych. Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez ARPA Pacuski i Wspólnicy Sp.k. należą:

– imię i nazwisko,
– adres oraz/lub adres e-mail,
– numer telefonu.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
– udzielania odpowiedzi na zapytania przesłane drogą elektroniczną,
– komunikowania się z Państwem za pośrednictwem profilu ARPA Pacuski i Wspólnicy Sp.k. zamieszczonego na portalach społecznościowych (LinkedIn, Facebook, Twitter) poprzez udzielanie odpowiedzi, prowadzenie dialogu pod postami, udostępnianie treści publikowanych przez ARPA Pacuski i Wspólnicy Sp.k. osobom obserwującym nasze profile, zbieranie danych statystycznych udostępnianych przez wymienione profile;
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne w celu korzystania z poszczególnych usług ARPA Pacuski i Wspólnicy Sp.k.

Czas przechowywania danych osobowych
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonywanie umowy lub podjęcie na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, ewentualnie działań, których podjęcie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ARPA Pacuski i Wspólnicy Sp.k. Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to niezbędne z uwagi na przepisy ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze lub ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, nie dłużej jednak niż przez okres 15 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

Profilowanie
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływa.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
Odbiorcami danych osobowych w ramach realizacji zleconych usług oraz udzielonych zgód mogą być następujące podmioty:
– podwykonawcy, którzy świadczą na rzecz ARPA Pacuski i Wspólnicy Sp.k. usługi w zakresie oprogramowania, serwisowania oprogramowania lub serwisowania sprzętu służącego do przetwarzania danych osobowych,
– podmioty świadczące na rzecz ARPA Pacuski i Wspólnicy Sp.k. usługi hostingowe,
– inne podmioty, z którymi ARPA Pacuski i Wspólnicy Sp.k. zawarła umowy powierzenia, na podstawie których podmioty trzecie przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu,
– serwisy społecznościowe w przypadku Państwa aktywności na nich.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
W związku z przetwarzaniem przez ARPA Pacuski i Wspólnicy Sp.k. Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
– prawo dostępu do danych – mają Państwo prawo uzyskania dostępu do danych przetwarzanych przez ARPA Pacuski i Wspólnicy Sp.k. oraz uzyskania ich kopii,
– prawo do sprostowania danych – mają Państwo prawo do żądania korekty swoich danych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania – mają Państwo prawo zablokować dalsze wykorzystywanie danych w konkretnych celach; w takiej sytuacji ARPA Pacuski i Wspólnicy Sp.k. będzie nadal posiadała prawo do przechowywania danych,
– prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo do żądania, aby Państwa dane osobowe zostały przesłane przez ARPA Pacuski i Wspólnicy Sp.k. bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe,
– prawo do usunięcia danych – mają Państwo prawo żądania usunięcia Państwa danych w przypadkach, gdy nie ma ważnej przyczyny dalszego ich wykorzystywania przez ARPA Pacuski i Wspólnicy Sp.k.,
– prawo do cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie uzyskanej zgody, mają Państwo prawo ją cofnąć w każdym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
– prawo do sprzeciwu – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na fakt, że przetwarzanie to odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ARPA Pacuski i Wspólnicy Sp.k. Prawo do wniesienia sprzeciwu nie dotyczy takiego przetwarzania danych osobowych, którego podstawą jest wykonanie umowy (mogą ją Państwo wypowiedzieć), zgoda (mogą ją Państwo cofnąć) albo obowiązek prawny,
– prawo do wniesienia skargi – przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).