22 308 55 88,
PL | EN

...

Fundacja Rodzinna - projekt ustawy

Na stronach RCL ukazał projekt ustawy o fundacjach rodzinnych z założeniem wejścia w życie od 1 stycznia 2022 r. 

Według  projektodawcy ma ona służyć rozwiązaniu problemów związanych z planowaniem sukcesji w firmach rodzinnych. Jej głównym celem ma być  stworzenie formy organizacyjnej pozwalającej skutecznie zarządzać zgodnie z wolą fundatora pozostawionym majątkiem z jednoczesną jego ochroną.

Fundacja rodzinna ma być samodzielną osobą prawną bez możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Zakres jej funkcjonowania to zarządzanie powierzonym majątkiem z jednoczesną  jego ochroną. Osobowość prawną ma uzyskiwać w momencie wpisu do specjalnie stworzonego rejestru fundacji rodzinnych KRS. 

Fundację ma powoływać fundator, którymi mogą  być wyłącznie osoby fizyczne: jedna, jeśli fundacja powoływana jest do życia w drodze testamentowej lub kilka w przypadku zakładania jej za życia fundatorów. 

Majątkiem fundacji może być mienie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego czyli własność, prawa o charakterze majątkowym (np.:nieruchomości) oraz  zobowiązania.

Majątek wnoszony nie może być mniejszy niż 100 000 zł z możliwością dokonywania kolejnych darowizn na jej rzecz na późniejszym etapie.

Beneficjentami fundacji będą mogły być wyłącznie osoby fizyczne - wskazane dowolnie przez fundatora oraz organizacje pożytku publicznego – uwzględnione przez niego w statucie fundacji.

Fundator będzie również uprawniony do określenia jakie świadczenia, komu, kiedy i pod jakimi warunkami będą przysługiwały.

Fundacja rodzinna ma działać poprzez swoje organy:

Zarząd

Radę Protektorów

Zgromadzenie Beneficjentów.


Zarząd ma pełnić funkcję zbliżoną do zarządu w spółkach kapitałowych. Członkiem Zarządu będzie mogła zostać jedynie osoba fizyczna. Zarząd ma być co do zasady powoływany przez Fundatora – a w przypadku jego śmierci przez Radę Protektorów.

Rada Protektorów – jako opcjonalny organ nadzoru w fundacjach, w których liczbabeneficjentów nie przekroczy 25 (powyżej - obligatoryjnie) – ma sprawować nadzór nad działalnością fundacji rodzinnej i zgodnością jej działania z prawem i aktami obowiązującymi w fundacji.

Zgromadzenie Beneficjentów tworzą beneficjenci, którym w statucie przyznano prawo do uczestniczenia w nim. Rolą Zgromadzenia Beneficjentów ma być uzupełnianie składu poszczególnych organów i zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz wybór audytora. W projekcie przewidziano  również elastyczne formy komunikacji i podejmowania decyzji m.in.  odbywanie posiedzeń i głosowań w sposób elektroniczny, bez konieczności fizycznej obecności członków organów.