22 308 55 88,
PL | EN

Odpowiedzialność członków SKOK

Odpowiedzialność członków SKOK za straty c.d.

Mimo tego, że w uchwale z dnia 12 grudnia 2019 r., sygn. III CZP 42/19 Sąd Najwyższy wyraźnie stwierdził, że: „Syndykowi masy upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej nie przysługuje roszczenie wobec członków kasy o pokrycie straty bilansowej kasy w oparciu o postanowienia statutu przyjęte na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 z późn. zm.), wprowadzające podwyższoną odpowiedzialność członków za straty powstałe w kasie do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów, jeżeli przed ogłoszeniem upadłości kasy, walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) nie podjęło uchwały o pokryciu w ten sposób straty (art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze, tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 z późn. zm.).”, nie ustają niestety wysiłki w celu nałożenia na członków SKOK tego rodzaju odpowiedzialności. Jak bowiem informuje serwis prawo.pl w dn. 09.03.2020 r. (https://sip.lex.pl/#/external-news/1795660539/wazy-sie-sprawa-wkladow-od-czlonkow-skok-wolomin-moze-sprzeciwic-sie-nbp) podejmowane są starania w celu uzyskania zgody rady wierzycieli SKOK Wołomin na nałożenie na członków SKOK odpowiedzialności za straty kasy do podwójnej wysokości wniesionych wkładów. Stanowisko SN, poza wskazaniami zawartymi w uzasadnieniu uchwały, jest także zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 190 z późn. zm.). Przepisy dyrektywy 2014/59 wyraźnie odsuwają odpowiedzialność w przypadku upadłości instytucji finansowej od jej akcjonariuszy. Tym samym ustawa o SKOK powinna odsuwać tę odpowiedzialność od członków kas. Wygląda więc na to, że forsowanie przeciwnych rozwiązań jest sprzeczne nie tylko z przepisami wskazanymi przez SN, ale także z prawem UE, o czym powinien zapewne wypowiedzieć się TSUE.